การเรียนแบบ Home school

มารู้จักกับการเรียนแบบ Home school

เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ที่โรงเรียน การเรียนแบบ Home school จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยก็ได้มีการรับรองให้จัดการศึกษาในรูปแบบนี้อย่างเป็นทางการมาสักระยะหนึ่งแล้ว

Home school เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาด้วยตนเอง ไม่เพียงแต่การเรียนในตำราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่เด็กๆ สนใจ เพื่อให้เด็กค้นพบความถนัดของตนเอง และมีพัฒนาการที่สมวัย ซึ่งประเทศไทยรับรองการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มจัด Home school ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพียงไปจดทะเบียนตามสถานที่ที่ในแต่ละระดับชั้นกำหนดไว้ และเมื่อเรียนจบการศึกษาในแต่ระดับ ก็จะได้รับวุฒิการศึกษาที่สามารถนำไปใช้เรียนต่อในระบบได้เลย

การเรียนแบบ Home school

วิธีการเตรียมตัวก่อนให้ลูกเรียน Home school

1. มีความตั้งใจแน่วแน่ มีและวินัย ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกให้ลูกเรียน Home school คุณพ่อและคุณแม่ต้องพูดคุยให้เห็นพ้องต้องกันเสียก่อน และจะต้องมีวินัยในตนเองเพื่อจะทำให้เด็กได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของการศึกษาทางเลือกนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน

2. มีเวลาให้กับเด็กๆ มากเพียงพอ เมื่อมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้ลูกเรียน Home school แล้ว คุณพ่อคุณแม่จะต้องแน่ใจด้วยว่ามีเวลาว่างให้กับเด็กมากเพียงพอ และพร้อมจะให้เวลาคุณภาพกับลูก ในการสอนทั้งด้านวิชาการ และการอบรมบ่มนิสัย ที่สอดแทรกผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กมีความมั่นคงทางความคิด อารมณ์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้พร้อมที่จะปรับตัวเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

3. มีการวางแผนการจัดการที่ดี การเรียนในรูปแบบ Home school นั้นคุณพ่อและคุณแม่จะต้องเป็นผู้ดูแลลูกด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะการจัดการที่ดี เพื่อสร้างสมดุลแต่ละด้านในชีวิตให้กับเด็ก ทั้งการวางแผนการเรียนรู้ของเด็ก การสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดสรรช่วงเวลาและเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นกับเพื่อนเพื่อสร้างทักษะทางสังคม นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังต้องหมั่นศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากภายนอกอยู่เสมอ เช่น การค้นคว้าหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การติดต่อประสานงานกับกลุ่ม Home school รวมทั้งมองหาโรงเรียนเพื่อให้เด็กขึ้นทะเบียนเทียบโอนวุฒิการศึกษาเข้ากับระบบโรงเรียนในอนาคต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ pradubyon.com

UFA Slot

Releated